Pages

Sunday, October 21, 2012

The Play of Light and Darkness

Maybe it's jetlag, but I don't think so.  Even when I haven't been traveling, I sometimes wake early in the morning, in the darkness, long before my body is actually ready, with thoughts that want to be known in my consciousness rather than through the mist of my dreams.

Consciousness in the darkness.  Maybe that's what I've been striving for all along.  Maybe that's why I'm attracted to places that could be labeled "darkness" - El Salvador, Guatemala, India, Palestine, and most recently, Iraqi Kurdistan.  I want to be aware.  I want my eyes opened. I want to understand darkness, so that I better appreciate light.

I don't want only to appreciate light.  I want to be light.  I want to amplify the light of others.

Even in my desire to expand the light, I know the darkness must be.

And God said, "Let there be light," and there was light. And God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness." Genesis 1: 3-4

God did not eliminate darkness.  God added light.  If God didn't remove darkness, I won't either.  I will strive to add light.  I will revel in the glory of light and darkness coexisting, living in tension, with ebbs and flows of dominance, creating beauty that could not be, if the world were all light or all darkness.

Maybe that very contrast is why I go where I go.  While others may think of Iraqi Kurdistan as all darkness, I see the light shining through.  The light of the families who open their home to strangers. The light of children playing and laughing, even through their sorrow and confusion over the bombing of their villages.  The light of peacekeepers who place flowers in the gun barrels of security forces surrounding demonstrators. The light of the mullah who calls for a "jihad of peace," even when his words put him in danger.

Maybe that very contrast is why we love sunrises and sunsets.  Light and darkness playing together, creating a beauty impossible if each did not exist.

sunset in the mountains of Iraqi Kurdistan

3 comments:

  1. Bàn Làm Việc Văn Phòng của Nội 256 đã có mặt trên thị trường hơn 30 năm kinh nghiệm, luôn đưa uy tín, trách nhiệm, chăm sóc khách lên hàng đầu và cũng không quên chau chuốt chất lượng từng ngày để có thể mang lại cho khách hang những sản phẩm bàn làm việc bằng gỗ tối ưu nhất trên thị trường. Bàn làm việc của nhân viên tại văn phòng rất quan trọng đóng vai trò chủ đạo, vì nơi đây diên ra tất cả các hoạt động của nhân viên tại văn phòng. Cũng là một trong những yếu tố tạo không gian thoải mái cho nhân viên trong công việc tại văn phòng để đạt năng suất công việc cao cho nên chúng tôi luôn tạo ra sản phẩm những bàn văn phòng hcm các loại đáp úng tùng nhu cầu của người dùng. Và chúng tôi xin chia sẻ thêm cho các bạn ngoài việc chọn bàn chọn tủ bố trí không gian làm việc thì bạn không nên quên lựa chọn cho mình mẫu ghe van phong chuyên dùng cho văn phòng công ty nhung phải có phần kết hợp đồng dều giưa bàn làm việc tạo cảm giác thoải mái cho nhân viên trong thòi gian làm việc tại văn phòng.

    ReplyDelete